روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

 

 

نمی توانید امواج را متوقف کنی د اما می توانید موج سواری یاد بگیرید.  

 

 

چگونه می توانید روز موفقیت آمیزی داشته باشید،از درون به بیرون؟ 

 

اگر امروز تنها یک چیز جدید در مورد خودتان یاد بگیرید ،امروز روز موفقیت آمیزی خواهد بود. 

 

 

اگر در مورد ی  با شخص دیگری کمی بهتر از قبل بر خوردار کنید ،امروز روز موفقیت آمیزی خواهد بود. 

 

 

اگر با کسی دیگر و یا با خودتان صبور تر و مهربان تر باشید ، روز موفقیت آمیزی خواهد بود. 

 

 

اگر  در موردکسی یا چیزی ،درک بیشتری به دست آورید ،روز موفقیت آمیزی خواهد بود. 

 

 

اگر در مقابل یک الگوی رفتاری یا یک اندیشه کهنه و نا سالم مقاومت کنید و به جای آن     

 

 

رفتار و اندیشه تازهای را  جایگزین گنید ،روز موفقیت آمیزی خواهد بود.   

 

اگر با کسی یا با خودتان ،مهربان باشید ، روز موفقیت آمیزی خواهد بود.   

 

 

اگر با وجود اینکه همه کارها را بی نقص انجام نداده باشید باز هم خودرا دوست بدارید، روز   

 

 موفقیت آمیزی خواهد بود.