روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی


                                                                 بسم الله الرحمن الرحیم
افسران - ای کاش که این سرفه تو بند بیاید  این پاره جگر ها که مداوا شدنی نیست