روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

این بقیه الله

                                                             بسم الله الرحمن الرحیمافسران - غــزه در خــــــون !  ایـن عکس نـه شــــرح دارد نـــه درد ! مـــــرگ دارد ! •

افسران - اقا صبرمان تمام شده...حکم جهادم بده